Regulamin usług i korzystania z serwisu inLink.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego inLink.pl, znajdującego się pod adresem internetowym www.inLink.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających towarów i usług oraz oferujących je Dostawców i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Administrator – Selis Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Willowa 7/lok.2, 87-100 Toruń, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 956-232-60-07, o nadanym numerze KRS: 0000689720, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu inLink.pl
inLink.pl, Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.inLink.pl.
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie.
Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
Konto Użytkownika, Konto – dostępne dla Zarejestrowanego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w inLink.pl celem jego publikacji w Serwisie oraz przesłania przez Administratora w imieniu Pytającego potencjalnym Dostawcom.
Pytający – składający Zapytanie Użytkownik.
Dostawca – osoba fizyczna będącą przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – mogąca dostarczyć usługę lub produkt, do którego inLink.pl wysyła Zapytanie lub który publikuje w inLink.pl swoją ofertę handlową lub którego Administrator poleca Użytkownikowi jako dostawcę usługi lub produktu. W przypadku osób fizycznych dostawcą może być wyłącznie osoba, dla której posiadanie statusu Dostawcy zgodnie z Regulaminem związane jest z jej działalnością gospodarczą i posiada ono dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Odkrycie danych Pytającego (zwane też zamiennie Odkryciem) – przekazanie Dostawcy będącemu Zarejestrowanym Użytkownikiem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył Zapytanie.
Oferta – oferta publikowana w inLink.pl w wizytówce Dostawcy lub na liście Ofert lub dodana w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.
Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.
Partner – Użytkownik, który wyraził chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim inLink.pl, a następnie został zaakceptowany przez Administratora.
Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a (a) Pytającym, (b) Dostawcą, (c) Partnerem albo (d) Użytkownikiem, na mocy której Administrator:
(ad. a) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego, będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania Dostawców i kontaktowania go z nimi, w tym przesyłania i prezentowania ofert otrzymanych w odpowiedzi na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat wybranego Dostawcy,
(ad. b) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi, promocji Dostawcy poprzez możliwość jego udziału w rankingu dostawców (ranking firm) prowadzonym przez inLink, wsparcia i doradztwa konsultantów Administratora (za pośrednictwem Serwisu, mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Dostawcy, pozyskiwania klientów oraz pozyskiwania i prezentowania ocen i opinii jego klientów w Serwisie i dodatkowo – w ramach rankingu dostawców – mogą być one wyświetlane przy danym Dostawcy w widgetach zamieszczanych przez inLink w innych serwisach internetowych należących do inLink oraz w serwisach partnerskich i współpracujących z inLink – w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, w ramach niniejszej umowy Administrator prowadzi także Konto Użytkownika w Serwisie,
(ad. c) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Partnera usług umożliwiających mu uczestnictwo w Programie Partnerskim inLink.pl, albo
(ad. d) udostępnia system opinii w Serwisie, który służy do wyrażania subiektywnych opinii o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających Zapytania ofertowe.
Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.
Opłata – należna Administratorowi płatność od Dostawcy.
Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.
Pakiet usług – wybrany przez Dostawcę zestaw usług świadczonych przez inLink.pl.
Warunki indywidualne – indywidualnie przedstawiona Dostawcy przez inLink oferta dotycząca nabycia Pakietu usług – w zakresie nieuregulowanym przedstawionymi warunkami zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
Odstąpienie od świadczenia usług – zablokowanie Dostawcy przez inLink możliwości korzystania z Pakietu usług wybranych w ramach zaakceptowanych Warunków indywidualnych, udokumentowane skorygowaniem faktury sprzedaży.
System płatności – system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą dostępny w inLink.pl umożliwiający uiszczenie płatności za usługi dostępne w Serwisie i świadczony przez zewnętrznego operatora. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Dostawcy za pośrednictwem np. serwisu Dotpay.pl, Tpay.com lub Paypal.com lub innym wskazanym w Serwisie. W przypadku korzystania z Dotpay.pl, Tpay.com lub Paypal.com obsługę płatności elektronicznych lub kartą płatniczą prowadzi:
a) Dotpay.pl – DOTPAY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych w całości wniesionym.
b) PayU – PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, WWW: payu.com, e-mail: pomoc@payu.pl., Dane przesyłane za pośrednictwem PayU są przechowywane zgodnie z polityką prywatności operatora https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi koszta
c) PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
Opinia – subiektywna opinia Użytkownika o Dostawcach zarejestrowanych w Serwisie oraz o Użytkownikach składających zapytania ofertowe.
Subdomena – część adresu internetowego pod którym będzie dostępna strona internetowa Dostawcy. Format adresu jest następujący http://www.nazwa-subdomeny.inLink.pl lub http://nazwa-subdomeny.inLink.pl.
Kategoria wyróżniona – kategoria branżowa określona przez Administratora wskazana pod linkiem kategorie wyróżnione. Opłata za dostęp do danych kontaktowych Pytających w zakresie Zapytań w kategorii wyróżnionej jest ustalana indywidualnie z Dostawcą.
Kategoria niewyróżniona – kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych Pytających w zakresie Zapytań w kategorii niewyróżnionej jest opisana w Cenniku.
Program Polecają nas lub Program Polecają nas Klienci lub Program – organizowany przez Administratora program promocji firm, które są polecane przez swoich klientów.
Certyfikacja – Przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy Dostawca spełnia określone wymagania.
Certyfikat Polecają nas lub Certyfikat Polecają nas Klienci lub Certyfikat – Certyfikat wydawany przez inLink, który potwierdza, że Dostawca przeszedł Certyfikację i spełnia wymagania Programu.
Widget lub Baner – zamieszczany przez Uczestnika Programu Polecają nas na swojej stronie internetowej baner informujący o udziale w Programie.
Artykuł Eksperta – zaakceptowany przez Administratora artykuł, którego autorem jest Dostawca, publikowany w Serwisie przy opisie Dostawcy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA, ZAŁOŻENIE KONTA

Zapytania mogą być składane przez Użytkowników.
Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza.
W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, który jest w posiadaniu Pytającego.
Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa i zakładane jest Konto Użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili wylogować się z Konta.
Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo używania przez siebie Konta, w tym poprzez każdorazowe wylogowanie się po zakończonej sesji korzystania z Serwisu.
Administrator przesyła w imieniu Pytającego otrzymane Zapytanie do Dostawców, którzy mogą spełniać warunki Zapytania i dostarczyć Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Dostawców, do których inLink.pl prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Dostawcy nie są informowani o danych Pytającego (patrz Odkrycie danych Pytającego).
Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia, po uzgodnieniu z Pytającym, informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników. Złożenie Zapytania przez Pytającego jest bezpłatne.
Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
Jedna osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane tylko jedno Konto w Serwisie.
Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

IV. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
Polityka ochrony prywatności znajduje się pod adresem inlink.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
Administrator nie udziela Dostawcy jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
Administrator nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne.
W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Serwisu wynikających z przyczyn technicznych. Administrator planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Administratora.
Administrator nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii Użytkowników i Artykułów Eksperta.
Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu po dokonaniu Odkrycia.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy za nieaktualne Zapytania, które nie zostały zamknięte przez Pytającego.
Administrator nie gwarantuje Dostawcy minimalnej liczby Zapytań, jak również nie gwarantuje Pytającemu otrzymania odpowiedzi od Dostawców.
Administrator nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez inLink.pl, jeżeli dane te są zgodne z danymi podanymi przez Użytkownika.
Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania.
Administrator ma prawo odrzucić dostarczony przez Dostawcę Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi. Administrator zastrzega sobie prawo edycji Artykułów Eksperta dostarczonych przez Dostawców, przy czym edytowanie Artykułu Eksperta dotyczy wyłącznie kwestii stylistyczno-językowych, bez ingerowania w przedmiot Artykułu Eksperta.
Pkt XIII nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem (lub korzystającego z ochrony właściwej dla konsumentów) przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
Użytkownik obowiązany jest korzystać z inLink.pl zgodnie z prawem, a w szczególności Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.
Dostawca korzystający z inLink.pl obowiązany jest przestrzegać obowiązujących go ustawowych zasad w zakresie informowania oraz reklamowania swojej działalności. Dla uniknięcia wątpliwości Administrator wskazuje, że treści zamieszczane w Serwisie przez Dostawców, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w Regulaminie, powinny mieć charakter informacyjny oraz nie powinny stanowić niedozwolonej reklamy ani niedozwolonej rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Dostawców, o której mowa w pkt. VIII.15.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane przez siebie w Serwisie, w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest dokonywać samodzielnie aktualizacji danych nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę swojego hasła dostępu do Serwisu.
Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia Konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Dostawcy.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta w Serwisie.

VII. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej Oferty handlowej.
Pytającemu nie wolno w treści Zapytania ani w załącznikach przekazywać żadnych danych identyfikujących go. Niezastosowanie się do powyższego stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
Zapytanie nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania reklam.
Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.
Pytający ma obowiązek zamknięcia Zapytania w sytuacji, gdy Zapytanie jest już nieaktualne.

VIII. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu Oferty handlowej.
Dostawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu Oferty handlowej nie później niż do daty ważności Zapytania określonej w Zapytaniu. Jeżeli Pytający nie przedłuży lub nie skróci daty ważności Zapytania, Zapytanie wygasa po 8 dniach od daty jego zadania.
Dostawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Serwisu, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Dostawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IX. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
inLink.pl może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.
Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.
Zabrania się wykorzystywania inLink.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
Zabrania się wykorzystywania inLink.pl w celu monitorowania rynku Zapytań ofertowych, w tym ogłoszeń typu „Kupię”, „Zlecę”.
Zabrania się wysyłania w ramach Zapytań informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Dostawcom, o czym poinformuje Pytającego i umożliwi mu ponowne złożenie Zapytania mając na uwadze zgłoszone zastrzeżenia.
Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt. XXI. niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2 do Regulaminu).
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez inLink.pl w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, Formularzu, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:
a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) przez Administratora;
b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

inLink.pl jest własnością Administratora.
Nazwa i logo inLink.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
Serwis zawiera lub wykorzystuje utwory chronione prawem autorskim, a także znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Prawo Autorskie”), przysługują inLink.pl.
Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, bez wyraźnej pisemnej zgody inLink, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich inLink. Administrator, na podstawie zawartej Umowy, udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Umowy, do korzystania przez Użytkownika z utworów zamieszczonych w ramach Serwisu, jedynie w celu skorzystania z Serwisu lub zawarcia Umowy. Licencja, o której mowa w niniejszym ustępie, ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej Umowy.
Administrator ma prawo odrzucić dostarczony przez Dostawcę Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące dane przedsiębiorstwo, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie internetowej danego produktu lub usługi.
Z momentem udostępnienia Administratorami przez Użytkownika wszelkich utworów, w tym programów komputerowych, w rozumieniu Prawa Autorskiego, (dalej jako „Utwór”), Użytkownik udziela Administratorowi, bez ograniczeń terytorialnych, w zamian za prawo do korzystania z Serwisu przez Użytkownika, niewyłączne upoważnienie (licencję niewyłączną) do takich Utworów, z prawem do udzielania dalszych upoważnień (sublicencji) w zakresie takiego upoważnienia (licencji), a także z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych, w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu takiego Utworu, a także rozpowszechnianie takiego Utworu, w tym dowolne publiczne udostępnianie Utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w celu jego wyświetlania w Serwisie, także u kontrahentów Administratora, którzy prowadzą promocję Serwisu oraz w dowolnym innym miejscu za pośrednictwem sieci Internet.
W przypadku zamiaru wykorzystania przez Administratora innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, co do którego Użytkownikowi przysługują w niezbędnym zakresie prawa autorskie, Administrator skontaktuje się z takim Użytkownikiem w celu uzyskania, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznego upoważnienia (licencji niewyłącznej) do takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, w zamian za prawo do korzystania z Serwisu przez Użytkownika, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w ramach takiego upoważnienia (licencji), a także z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych, w szczególności na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, a także rozpowszechnianie takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, w tym dowolne publiczne udostępnianie takiego innego utworu, w rozumieniu Prawa Autorskiego, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w celu jego wyświetlania w Serwisie, także u kontrahentów Administratora, którzy prowadzą promocję Serwisu oraz w dowolnym innym miejscu za pośrednictwem sieci Internet.

XI. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Zapytań ofertowych wykonywane są za pomocą formularza zwrotów znajdującego się w zakładce „Moje inLink”. Zasady zwrotów kontaktów opisane są na stronie zwrotów https://www.inLink.pl/zwroty-kontaktow.
Reklamacje pozostałych usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną przez inLink, bądź nienależytego wykonania/świadczenia usług oraz wszelkie pozostałe reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika, Pytającego lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@inLink.pl lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław
W zgłoszeniu reklamacyjnym zalecamy podać: krótki opis problemu, dane osoby bądź podmiotu zgłaszającego reklamację oraz adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację.
Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną.
Dostawca ma możliwość skorzystania także z nieodpłatnego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg udostępnianego przez inLink zgodnie z art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
a) System ten umożliwia Dostawcom składanie bezpośrednio do inLink skarg dotyczących następujących kwestii: (1) domniemanego niewywiązywania się przez inLink z obowiązków ustanowionych w w/w rozporządzeniu, mającego wpływ na sytuację Dostawcy składającego skargę; (2) kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług inLink i które wpływają na sytuację Dostawcy; oraz (3) środków stosowanych przez inLink lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które wpływają na sytuację Dostawcy.
b) W ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg inLink: (1) należycie analizuje wniesione skargi i ewentualne związane z nimi działania następcze konieczne do odpowiedniego rozwiązania podniesionej kwestii; (2) rozpatruje skargi szybko i skutecznie, uwzględniając wagę i złożoność podniesionej kwestii; (3) informuje Dostawcę o wyniku wewnętrznej procedury rozpatrywania skargi, w sposób zindywidualizowany i przy użyciu prostego i przystępnego języka.
c) Skargi Dostawców, które dotyczą kwestii wymienionych w/w rozporządzeniu mogą być składane poprzez formularz dostępny na stronie https://www.inLink.pl/kontakt.html.

XII. USUNIĘCIE KONTA, OPINII, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ PYTAJĄCEGO, DOSTAWCĘ, PARTNERA LUB UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@inLink.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@inLink.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
Użytkownik może usunąć swoją ofertę z Serwisu. W tym celu musi wejść do menu Moje inLink / Moje oferty i wykorzystać link Usuń przy odpowiedniej ofercie.
Użytkownik może usunąć swoją opinię z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres biuro@inLink.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.
W przypadkach nieprzewidzianych wyżej Umowa może być wypowiedziana przez Pytającego, Dostawcę będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, Partnera lub Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wypowiedzenie na adres biuro@inLink.pl lub pisemnie na adres: ul. Świeradowska 51/57, lokal 102A, 50-559 Wrocław.

XIII. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Zapytań lub Ofert w Serwisie, tylko wtedy i w takim zakresie, jaki jest konieczny, oraz pod następującymi warunkami:
a) Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika są:
nieuregulowanie przez Dostawcę wymagalnych należności względem Administratora;
podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
wystawienie Zapytania lub Oferty (w tym jej przedmiot i opis) przez Użytkownika naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich lub z naruszeniem warunków wskazanych w Regulaminie;
wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
składanie Zapytań i Ofert w celu innym niż wskazuje Regulamin;
obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Administrator zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika;
skorzystanie przez Administratora z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika;
b) Ograniczenie usług polega na czasowym uniemożliwieniu danemu Użytkownikowi wystawianie nowych Zapytań lub składanie Ofert
c) Zawieszenie usług polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych usług w Serwisie – Konta Użytkownika, składania Zapytań, wystawiania Ofert. W czasie zawieszenia nie jest możliwe wystawianie nowych Zapytań i Ofert. Zawieszenie Konta Użytkownika może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Zapytań i Ofert, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych umów, które Użytkownik obowiązany jest realizować – chyba że druga strona skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.
d) W czasie ograniczenia lub zawieszenia usług Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Administratora.
e) Ograniczenie lub zawieszenie usług trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Administrator cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Administratora usunięcia przyczyn będących podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika. Administrator cofa w takim wypadku w całości lub w części nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy część ograniczeń lub zawieszenie nie zostały wycofane, a następnie ustały przyczyny dla ich zastosowania, Administrator cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki.
f) Administrator podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika. Administrator podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Użytkownika. Administrator przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe Administrator może podjąć stosowną decyzję. Administrator w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia usług, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia usług jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. XXI ust. 1 ppkt a. lit. vi-viii Regulaminu.
g) W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika Administrator przekazuje temu Użytkownikowi – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;
h) W przypadku gdy Administrator podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Administrator:
podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub
korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług w Serwisie.
W przypadkach gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Administrator przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.
i) Uzasadnienie decyzji Administratora o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług w Serwisie musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Administratora danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Administrator nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Administrator może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług w Serwisie.
j) W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług w Serwisie, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. XIX. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Administratora, bez zbędnej zwłoki przywraca on Użytkownika, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych usług w Serwisie zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.
Administrator zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez niego treści w ramach Serwisu, w tym w ramach Zapytania lub Oferty, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści, co nie narusza już zawartych umów dotyczących tych treści.
Ograniczenie, zawieszenie oraz zakończeniu dostępu do usług w Serwisie Użytkownikowi nie narusza już zawartych, realizowanych lub wykonanych przez niego umów z innymi Użytkownikami, z zastrzeżeniem, że strony takich umów mogą w pełni korzystać z przysługujących im uprawnień na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zakończeniu dostępu do usług Serwisu Użytkownikowi pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu.
Pkt. XXI Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

XIV. PLASOWANIE, USŁUGI DODATKOWE, DOSTĘP DO DANYCH

Administrator wskazuje parametry determinujące plasowanie Dostawców w Serwisie w odpowiedzi na Zapytanie lub wyszukanie w Serwisie:
a) udział w Programie Polecają nas;
b) udział w rankingu dostawców (rankingu firm). inLink prowadzi ranking dostawców (ranking firm) – jest to lista Dostawców, którzy są najbardziej aktywni w Serwisie. Prowadzenie rankingu dostawców ma na celu promocję najbardziej aktywnych Dostawców celem poszukiwania potencjalnych klientów zainteresowanych ich usługami lub produktami. Algorytm bierze pod uwagę przede wszystkim opinie Użytkowników oraz w jakich branżach i w jakich lokalizacjach Dostawca działa. Administrator wyłania w ten sposób grupę maks. 10 „najlepszych” Dostawców w danej kategorii/powiecie. Każdy Dostawca może dostać taki tytuł tylko w jednej kategorii i lokalizacji. Dostawcy mogą w każdej chwili przesunąć się wyżej jak już są w sekcji „Najlepsi 201X” jeśli tylko pozyskają więcej opinii niż Dostawca, który jest od nich wyżej. Zasady prowadzenia rankingu dostawców (rankingu firm) przez inLink dostępne są tutaj: https://www.inLink.pl/faq.html#Co-to-jest-ranking-dostawcow-
c) umiejscowienie w sekcji „Więcej profesjonalistów” – dla każdego Dostawcy wyliczane są przysługujące mu punkty, a następnie na liście 50 Dostawców, Administrator pokazuje tych, którzy mają ich najwięcej (m. in. za opinie, opis na wizytówce, posiadane certyfikaty);
d) aktywność w Serwisie i korzystanie z promowania – na pozycję na listach w Serwisie mają wpływ: 1. Gotowość do realizacji zlecenia. 2. Zadowolenie Użytkowników pozyskiwanych przez Serwis (powiązane z rankingiem dostawców). 3. Wygląd wizytówki. Dodatkowo Dostawca może skorzystać z płatnej opcji promowania (szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: promowanie) i pojawić się na pierwszych pozycjach listy Dostawców.
Administrator ani podmioty trzecie w ramach Serwisu nie oferują Użytkownikom przy zawieraniu między Użytkownikami umów towarów i usług dodatkowych, w tym produktów finansowych. Dodatkowe towary i usługi w tym wypadku oznaczają towary i usługi oferowane konsumentowi przed zakończeniem transakcji zainicjowanej w ramach usług pośrednictwa internetowego dodatkowo oraz w uzupełnieniu do podstawowego towaru lub podstawowej usługi oferowanych przez Dostawcę w ramach usług pośrednictwa internetowego.
Administrator i Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu mogą uzyskać dostęp do danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z Serwisu w zakresie i na zasadach zawartych w Polityce ochrony prywatności, w jej pkt. II – Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w inLink, opublikowanej na stronie Serwisu.

XV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

Konsument, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XXIII.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Administratorem może zostać złożone na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@inLink.pl lub pisemnie na adres ul. Świeradowska 51-57/102A, 50-559 Wrocław. Administrator niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez niego adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku numer 4 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
inLink ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. inLink dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
w przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli inLink wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez inLink utraci prawo odstąpienia od umowy.
Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Ponieważ Administrator nie jest stroną umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej z Dostawcą należy składać w przypadku przysługiwania takiego prawa konsumentowi bezpośrednio u danego Dostawcy, na warunkach określonych przez Dostawcę.

XVI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: UOKiK – Konsumenci – Instytucje Konsumenckie – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
Dostawca, po uprzednim wyrażeniu przez inLink zgody na mediację, ma możliwość skorzystania z mediacji, co do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów powstałych między inLink a Dostawcą w związku ze świadczeniem przez inLink usług pośrednictwa internetowego, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. inLink wskazuje, że mediacja może być prowadzona na przykład przez mediatora z Polskiego Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu, zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem lub umową dotycząca przeprowadzenia mediacji. inLink ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Lista mediatorów oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu mediacji dostępne są pod adresem: http://www.centrum-mediacji.com/index.php oraz https://www.mediator.org.pl/lista_mediatorow/3/1%2C26%2C%2CWroclaw__Polskie_Centrum_Mediacji_Oddzial_we_Wroclawiu/index.html

XVII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Pkt. XXV Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Administrator jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji Administrator uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Administrator uprawniony jest do zawieszenia Konta Użytkownika na czas trwania weryfikacji.
Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Administratora.
Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Administratorowi przez takiego Użytkownika opłat za ostatni miesiąc korzystania z Serwisu przed powstaniem roszczenia, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Administratora. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

XVIII. KWESTIE TECHNICZNE

Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług inLink.pl, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 2 do Regulaminu).
Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji inLink.pl.
Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora.

XIX. ZMIANY REGULAMINU

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany Cennika, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług w Serwisie; dodania nowych usług w Serwisie; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym usług w Serwisie i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
Administrator wyśle powiadomienie o zmianie Regulaminu na adres e-mail Użytkownika.
Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. XXVII ust. 5. Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Administratorem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Administratorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
a) w wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy;
b) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika będącego konsumentem lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
Administrator może wprowadzić zmiany w Regulaminie bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. XXVII ust. 2. Regulaminu, w przypadku gdy Administrator:
a) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
b) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu, w tym usług i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
W przypadkach, o których mowa wyżej wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Administrator.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020, poz. 287) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.